ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਸੀਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਕੈਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਮੌਤ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰੌਗਤੇ

Continue reading