ਕਨੇਡਾ ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜਾ ਧੜ ਕਨੇਡਾ ਦੀ P.R ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤ-ਵੱ-ਜੋਂ ਦਿੱਤੀ

Continue reading

ਮੋਬਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ

ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ

Continue reading